Inici Informes

Informes

Enquesta a docents sobre el batxillerat (Fundació Episteme)

Una enquesta realitzada telemàticament per la Fundació Episteme a un univers d’aproximat 1.200 docents d’ensenyament secundari a Catalunya mostra que prop del 80% (77.1 %) opina que l’ensenyament basat en continguts serveix per assolir un millor aprenentatge, mentre que només un 22,5 % considera millor l’educació per competències.

Igualtat en xifres MEFP 2021. Aules per la igualtat

Igualtat en Xifres MEFP va néixer el 8 de març de 2019 amb la vocació de ser una finestra oberta a la ciutadania i visibilitzar la progressiva incorporació de les dones en la societat espanyola a l'àmbit STEM i a molts altres, oferint les dades d'una panoràmica general de la participació d'homes i dones en l'educació a Espanya.

«Situació actual de l’educació a Espanya a conseqüència de la pandèmia»

Aquest estudi ofereix informació sobre les excepcionals circumstàncies en què va acabar el curs 2019-2020 i es va iniciar l'any acadèmic 2020-2021. Part d'una reflexió sobre l'educació no presencial durant el confinament, així com de l'anàlisi de les condicions sanitàries dels centres i la incidència de la malaltia COVID-19 en l'alumnat des del començament de la presencialitat.

Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes

L’informe mostra l’excel·lent nivell de la recerca universitària a Catalunya en el context europeu i global, que és equivalent a països europeus de referència, i tot i això, malgrat l’infrafinançament que ha rebut la recerca universitària en els darrers anys, que pot posar en perill, com ja s’ha indicat en informes anteriors, la posició actual.

Informe TIMSS

L'informe TIMSS de l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA, per les seves sigles en anglès) és una avaluació internacional de matemàtiques i ciències dirigida a l'alumnat de 4t i 8è grau1 que es realitza de manera periòdica cada quatre anys.

Informe 2020 sobre l’estat del sistema educatiu

Una vegada més, el document conté aspectes rellevants del conjunt d'Administracions educatives, els professionals de l'educació i altres agents públics i privats que desenvolupen funcions de regulació, finançament i prestació de serveis per a garantir el dret a l'educació a Espanya, així com les mesures i accions que s'implementen en aquest sentit.

Diferències entre els sistemes educatius de deu països 2020

L’informe analitza algunes diferències en els sistemes educatius dels deu països de l’OCDE en relació a la promoció de curs i la repetició, a les titulacions i certificacions d’estudis i  al fracàs i abandonament escolar prematur. 

Objectius educatius europeus ET2020 a Catalunya

El número 42 de la col·lecció 'Quaderns d'avaluació' es proposa examinar els valors obtinguts per Catalunya en els indicadors que marquen els objectius educatius europeus, coneguts com a ET2020 (ET2020: Education and Training 2020).

PISA 2018

Aquesta edició de PISA, les dades de la qual es van recollir el 2018 i donada a conèixer el 3 de desembre de 2019, se centra en la competència lectora en entorn digital. A més, s'ha avaluat el rendiment en matemàtiques i ciències, on la mitjana espanyola ha descendit considerablement.

CRUE 2017-2018

Aquest informe, editat per CRUE Universidades Españolas es basa en més d'un milió de dades, facilitades per 48 universitats públiques i 19 privades.